Regulamin

  1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się z informacjami na temat działania urządzenia Quantec.
  2. Zostałem/łam poinformowany, iż Quantec nie jest urządzeniem medycznym i nie zastępuje konwencjonalnych terapii medycznych, zgodnie z zaleceniami lekarza rodzinnego lub specjalisty.
  3. Oświadczam, że biorę całkowitą odpowiedzialność za podjętą decyzję poddania się terapii „Quante’iem” i w związku z tymi działaniami nie będę rościć żadnych pretensji.
  4. Przesłanie przeze mnie fotografii z danymi osobowymi oznacza całkowitą akceptację regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych w ramach terapii „Quntec’iem”.